Инјектирање


Подобро да спречиш отколку да лечиш.Инјектирањето е една од најскапите заштити од капиларна влага, а таа се применува кога нема друга солуција, а самата никогаш не гарантира 100% спречување на влагата. Се применува и за затворање на пукнатини на бетон од базентско корито или резервоар. Со инјектирање се заштитуваат историските објекти кои немаат класична хидроизолација.

Се применува веќе подолги години за подземни и надземни санаци на бетон, за затворање на пукнатини на бетон од базентско корито или резервоар, со инјектирање се заштитуваат историските објекти кои немаат класична хидроизолација.

Инјектирањето е една од најскапите заштити од капиларна влага, а таа се применува кога нема друга солуција, а самата никогаш не гарантира 100% спречување на влагата.

- Инјектирање под висок и низок притисок;
- Инјектирање со помош на пакери;
- Инјектирање со полиуретански епоксидни смоли;
- Голема отпорност на хемикалии и абразиви;

- Санација на бетонски конструкции;
- Санација на конструкции од блок и цигла;
- Санација на пукнатини на зидови и темели;
- Зајакнување на носивоста на слабо тло;
- Итни интервенции за сопирање на продор на вода;
- Заштита на зидови со капиларна влага;