Сечење и Бушење на Бетон


со електрични и хидраулични машиниВо нашата програма располагаме со електрични и хидраулични машини за бушење на армиран бетон до Ф600мм и длабочина од 1,5м во хоризонтален и вертикален ѕид.

СЕЧЕЊЕ НА БЕТОН

Нашата компанија располага со електрични и хидраулични машини наменети за сечење на армиран бетон.

Во можност сме да сечеме до длабочина од 50см во хоризонтален и вертикална положба.

Сечењето се изведува со дијамантсќи ножови без вибрации, штемање и прашина.
Сечењето е со вода која се всисува со специјални машини.

- Лесно отварање на отвори;
- Голема отпорност на гребење и удари;
- Без вибрации на објектот;
- Вадење на бетонот во блокови;
- Без потреба од додатна обработка на отворите.

- Сечење цигла, камен, мермер, асфалт...
- Сечење за вентилација и инсталација;
- Сечење за канализација;
- Сечење за вградување огради и разни профили;
- Сечење на бетон;
- Сечење на бетонски плочи;
- Сечење на Бетонски зидови;
- Сечење на Бетонски спратови;
- Сечење на бетонски греди;

БУШЕЊЕ НА БЕТОН

Нашата компанија располага со електрични и хидраулични машини наменети за бушење на армиран бетон.

Во можност сме да бучиме дупќи до Ф600мм и длабочина од 1,5м во хоризонтален и вертикален ѕид.

Бушењето се изведува со дијамантсќи круни без вибрации, штемање и прашина.
Бушењето е со вода која се всисува со специјални машини.

- Лесно отварање на отвори;
- Голема отпорност на гребење и удари;
- Без вибрации на објектот;
- Вадење на бетонот во блокови;
- Без потреба од додатна обработка на отворите.

- Бушење цигла, камен, мермер, асфалт...
- Бушење дупки за вентилација и инсталација;
- Бушење дупки за канализација;
- Бушење за вградување огради и разни профили;
- Бушење на бетон;
- Бушење на бетонски плочи;
- Бушење на Бетонски зидови;
- Бушење на Бетонски спратови;
- Бушење на бетонски греди;